ReadyPlanet.com
dot dot
bulletความหมาย India I & D
bulletปรัชญาอินเดีย
bulletยุคพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน
bulletพราหมณ์-ฮินดูในไทย
bulletเศรษฐกิจอินเดีย
bulletคีตศิลป์
bulletจิตรกรรมอินเดีย
bulletปฎิมากรรมอินเดีย
bulletมหากาพย์มหาภารตะ
bulletมหากาพย์ มหารามายณะ
bulletภควัทคีตา
bulletภาษาฮินดี (Hindi)
bulletภาษาอูรดู (Urdu)
bulletภาษาเบงกาลี (Bengali)
bulletภาษาปัญจาบี (Punjabi)
bulletภาษาสันสกฤต
bulletภาษาทมิฬ (Tamil)
bulletเรียนภาษาฮินดี
bulletBihar
bulletChhattisgarh
bulletOrissa
bulletSikkim
bulletWest-Bangal
bulletArunachal Pradesh
bulletAssam
bulletManipur
bulletMeghalaya
bulletMizoram
bulletNagaland
bulletTripura
bulletมหาเทพฮินดู
bulletแนะนำร้านอาหารอินเดีย
bulletแต่งกายชาย
bulletดาราอินเดีย
bulletสมุนไพร
bulletเครื่องสำอางค์อินเดีย


ศากยวงศ์ article

ศากยวงศ์ (Sakya clan)

       ในยุคบรรพกาล ได้มีชนเผ่าเชื้อสายอริยกะหรืออารยันอพยพเข้ามาตั้งรกรากและราชธานี ณ เชิงเขาหิมาลัย ชนเผ่าที่อพยพเข้ามาในภายหลัง ก่อนหน้านั้นดินแดนแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมิลักขะซึ่งมีความเจริญที่น้อยกว่า พวกอริยกะหรืออารยันเป็นพวกที่นับถือในศาสนาพราหมณ์เคร่งครัด และเชื่อถือในระบบวรรณอย่างสุดโต่ง โดยเชื่อว่าวรรณะทั้ง ๔ ไม่สามารถที่จะแต่งงานร่วมกันได้ ถ้าแต่งงานบุตรจะกลายเป็นจัณฑาลทันที พวกเขาถือว่าตนยิ่งใหญ่ และบริสุทธิ์กว่าสายเลือดอื่น ๆ จึงแต่งงานด้วยกันเองภายในหมู่พี่น้องและวงศาคณาญาติซึ่งมีอยู่ ๒ ตระกูลคือ ๑. ศากยวงค์ ๒.โกลิยวงศ์ และเพราะความถือตัวจัดนี้เองที่ทำให้กรุงกบิลพัสดุด์ถูกทำลายอย่างย่อยยับด้วยอำนาจของพระเจ้าวิฑูฑภะ โอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งสาวัตถี ซึ่งพระเจ้าวิฑูฑภะเอง ก็ใช่อื่นไกลเป็นพระนัดดาของพระเจ้ามหานามแห่งกรุงกบิลพัสดุ์นั้นเอง

      พระองค์ถูกเหยียดหยามจากพระญาติถึงขนาดเอาน้ำนมชำระล้างสถานที่ทุกแห่งที่พระองค์ประทับในกรุงกบิลพัสดุ์คราวเสด็จเยี่ยมพระญาติ โดยพวกศากยะกรุงกบิลพัสดุ์รังเกียจว่า พระมารดาของพระองค์ไม่ใช่คนวรรณะกษัตริย์ แต่เป็นทาสีซึ่งเป็นคนละวรรณกับพวกตน นี่คือชนวนของการทำลายล้างกรุงกบิลพัสดุ์ในเวลาต่อมา

      เกี่ยวกับทฤษฏีของชนชาติอารยันของพวกศากยะที่เมืองกบิลพัสดุ์นี้ นักปราชญ์ไทยหลายท่านตั้งข้อสงสัยว่า พวกเขาน่าจะเป็นคนผิวเหลืองเชื้อสายมองโกลอยเหมือนคนไทยมากกว่าที่จะเป็นอารยันแบบแขก เพราะตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือมีชาวเนปาลเป็นจำนวนมากเชื่อว่าตัวเองเป็นเชื้อสายศากยะ และหน้าตาพวกเขาก็เป็นคนผิวเหลืองไม่ใช่แขกอินเดีย แต่ประเด็นนี้คงต้องศึกษากันต่อไป และไม่ควรด่วนสรุป เพราะเป็นเรื่องใหญ่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้แขกอินเดียเป็นจำนวนมากก็มีนามสกุลโคตมะหรือเคาตมะและยังเชื่ออีกว่าพวกเขามีเชื่อสายเดียวกับพระพุทธองค์

      ในทัศนะของคนเนปาลเองทุกคนเชื่อเต็มเปี่ยมว่าพระพุทธเจ้าเป็นชายเนปาล ไม่ใช่อินเดียเพราะพระองค์เกิดในฝั่งเนปาลไม่ใช่อินเดีย ซึ่งเป็นความจริงอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตามสถานที่ประสูติแล้ว ลุมพินีและกบิลพัสดุ์ก็ล้วนแล้วอยู่ในฝั่งเนปาล แต่เมื่อก่อนคำว่า อินเดีย เนปาลยังไม่เกิด มีแต่คำว่าชมพูทวีป พระพุทธองค์ใช้ชีวิตส่วนมากที่ฝั่งอินเดีย เพราะขณะที่พระชนม์ชีพอยู่ เมืองกบิลพัสดุ์ของพระองค์ก็ร้างแล้ว และเขตแดนกปิลพัสดุ์ลุมพินีก็ยังอยู่ในฝั่งอินเดีย จนอังกฤษเข้าปกครองอินเดียและยกให้เนปาลเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ มานี้เอง
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า ต้นตระกูลของศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราชและแบ่งออกเป็น ๒ เมือง,๒ ตระกูล คือ เมืองกบิลพัสดุ์ เป็นนครหลวงของแคว้นสักกะ และเมืองเทวทหะเป็นนครหลวงของแคว้นโกลิยะ ดังมีโครงสร้างดังนี้

      ฝ่ายศากยวงศ์ พระเจ้าชัยเสนมีพระราชโอรสและธิดา ๒ พระองค์ คือ
                     ๑. พระเจ้าสีหนุ ๒. พระนางยโสธรา

      ฝ่ายโกลิยวงศ์ มีพระราชาที่ไม่ปรกฏนาม มีโอรส ๑ และธิดา ๑ คือ
                     ๑. พระเจ้าอัญชนะ ๒. พระนางกาญจนา
    

    พระเจ้าสีหนุ แห่งศากยวงศ์อภิเษกสมรสกับ พระนางกาญจนา แห่งโกลิยวงศ์มีพระโอรสและธิดารวม ๗ พระองค์คือ
          ๑. พระเจ้าสุทโธทนะ
          ๒. พระเจ้าสุกโกทนะ
          ๓. พระเจ้าอมิโตทนะ
          ๔. พระเจ้าโธโตทนะ
          ๕. พระเจ้าฆนิโตทนะ
          ๖. พระนางปมิตา
          ๗. พระนางอมิตา
    

    พระเจ้าอัญชนะ แห่งโกลิยวงศ์อภิเษกสมรสกับ พระนางยโสธรา แห่งศากยวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดารวม ๔ พระองค์คือ
          ๑. พระเจ้าสุปปพุทธะ
          ๒. พระเจ้าทัณฑปาณิ
          ๓. พระนางสิริมหามายา
          ๔. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
    

     พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งศากยวงศ์อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาแห่งโกลิยวงศ์ มีพระโอรส ๑ พระองค์คือ
          ๑. เจ้าชายสิทธัตถะ
และต่อมาหลังพระนางสิริมหามายาสวรรคต พระองค์อภิเษกสมรสกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระโอรสและธิดา ๒ พระองค์คือ
          ๑. เจ้าชายนันทะ
          ๒. เจ้าหญิงรูปนันทา
    

     พระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งโกลิยวงศ์ได้อภิเษกสมรสกับพระนางอมิตาแห่งศากยวงศ์มีพระโอรสธิดารวม ๒ พระองค์คือ
          ๑. เจ้าชายเทวทัต
          ๒. พระนางยโสธรา (พิมพา)
    

     พระเจ้าสุกโกทนะ แห่งศากยวงศ์อภิเษกสมรสกับพระนางกิสาโคตมี มีพระโอรสหนึ่งพระโอรส ๑ พระองค์คือ
          ๑. เจ้าชายอานนท์
    

     พระเจ้าอมิโตทนะ แห่งศากยวงศ์ มีพระโอรสธิดารวม ๓ พระองค์คือ
          ๑. เจ้าชายมหานาม
          ๒. เจ้าชายอนุรุทธะ
          ๓. เจ้าหญิงโรหิณี
    

     พระเจ้ามหานาม ครองราชสมบัติต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะมีพระธิดาจากนางทาสี ๑ พระองค์คือพระนางวาสภขัตติยา ซึ่งต่อมาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งสาวัตถี มีพระโอรส ๑ พระองค์ คือ พระเจ้าวิฑูฑภะ ดังมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้างศักยวงศ์
พุทธศาสนาในอินเดีย

อินเดียก่อนยุคพุทธกาล article
การมาของชาวอารยัน article
ศาสนาพราหมณ์ article
อาศรม ๔ article
วรรณะทั้ง ๔ article
สำนักปรัชญาทั้ง ๖ article
ครูทั้ง ๖ article
ยุคมหากาพย์ article
อินเดียยุคพุทธกาล article
การอุบัติขึ้นของพุทธศาสนา article
ประสูติ (Born) article
ตรัสรู้ article
แสดงพระธรรมเทศนา article
ปรินิพพาน article
กษัตริย์องค์สำคัญยุคพุทธกาล article
พุทธศาสนายุคหลังพุทธปรินิพพาน-พ.ศ.๒๐๐ article
พระเจ้าอชาตศัตรูย้ายเมือง article
ความวิบัติแห่งสีลสามัญญตา article
สังคายนาครั้งที่ ๒ article
อเล็กซานเดอร์มหาราช article
พุทธศาสนายุค พ.ศ. ๒๐๐-๕๐๐ article
พระเจ้าพินทุสาร article
พระเจ้าอโศกมหาราช article
สังคายนาครั้งที่ ๓ article
สร้างถ้ำอชันตา article
พุทธศาสนายุค พ.ศ.๕๐๐-๘๐๐ article
กำเนิดพระพุทธรูป article
กำเนิดและวิวัฒนาการของมหายาน article
พระเจ้ากนิษกะมหาราช article
สังคายนาครั้งที่ ๔ article
กลุ่มพระนักบวชในยุคนั้น article
พุทธศิลป์มถุรา article
พุทธศิลป์สมัยอมราวดี article
พุทธศาสนายุค พ.ศ.๘๐๐-๑๑๐๐ article
จดหมายเหตุพระฟาเหียน article
พุทธศิลป์สมัยคุปตะ article
บุคคลสำคัญในยุคนั้น article
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา article
ราชอาณาจักรวลภี article
พุทธศาสนา ยุค พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๓๐๐ article
พระเจ้าหรรษวรรธนะ article
จดหมายเหตุพระถังซัมจั๋ง article
จดหมายเหตุพระอี้จิง article
พุทธศาสนา ยุค พ.ศ.๑๓๐๐-๑๗๐๐ article
พุทธศิลป์สมัยโจฬะ article
พุทธาวตาร article
พุทธตันตระ article
พุทธศิลป์สมัยปาละ article
ราชวงค์เสนะ article
พุทธศาสนายุคมุสลิมยึดครอง พ.ศ. ๑๗๐๐-๒๒๐๐ article
ราชวงศ์ทาส article
จดหมายเหตุพระธรรมสวามิน article
ราชวงศ์มุสลิม article
ศาสนาซิกซ์ article
ราชวงศ์โมกุล article
พุทธศาสนายุคอังกฤษปกครอง พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๔๙๐ article
การมาของอังกฤษ article
กบฏซีปอย article
อังกฤษยกลุมพินีให้เนปาล article
ลัทธิชาตินิยม article
การค้นพบจารึกที่เมืองกิลลกิต article
สาเหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย article
พุทธศาสนายุคหลังเอกราช พ.ศ. ๒๔๙๐ article
กลุ่มฟื้นฟูชาวอินเดีย article
กลุ่มบุคคลที่ช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา article
สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพระพุทธเจ้า article
แคว้นอังคะ article
แคว้นมคธ article
แคว้นกาสี article
แคว้นโกศล article
แคว้นวัชชี article
แคว้นมัลละ article
แคว้นวังสะ article
แคว้นอวันตี article
แคว้นคันธาระ article
แคว้นปัญจาละ article
แคว้นต่างๆในสมัยพุทธกาล article
พุทธศาสนายุคปัจจุบัน (Buddhism in present time) article
อุปสรรคการเผยแพร่พุทธศาสนาในอินเดีย article
กลุ่มบุคคลและองค์กรชาวพุทธที่สำคัญ article
วัดไทยในอินเดีย (Thai temple in India) articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.